Với cú pháp sử dụng đơn giản, cùng với các hàm xử lý chuỗi, parsing HTML linh hoạt, công việc thu thập dữ liệu(crawler) rất thích hợp khi viết bằng ngôn ngữ Ruby.

Trong series về crawler này, thông qua việc phát triển ứng dụng crawler, ta sẽ làm quen với các pattern thường được sử dụng trong xử lý concurrency(như multi-threading, actor model, reactor pattern).

Trước tiên là một chương trình crawler đơn giản, sử dụng cấu trúc tuần tự.

class Crawler
 def initialize
  # link queue(to be crawled)
  @queue = ["http://tuoitre.vn"]
  # crawled links
  @crawled = []
 end

 def run
  # while there still have link in queue
  while link = next_link
   # get HTML and parse using the usual Nokogiri gem
   page = Nokogiri::HTML(open(link))
   # analyze page content
   page_analyze(page, link)
   # push new link to queue
   push_link(doc)
  end
 end
end

Ở chương trình trên, ngoài danh sách các link cần crawl(biến @queue ở class Crawler), để tránh việc crawl trùng các link, ta duy trì thêm một danh sách các link đã crawl(biến @crawled).

Hàm run sẽ chạy một vòng lặp để lấy lần lượt các link trong queue ra(hàm next_link), request HTML và dùng Nokogiri để parse nội dụng file HTML đó nhằm lấy ra các thông tin cần thiết(hàm page_analyze).

Chẳng hạn, đoạn code sau lấy nội dung thẻ title của một trang web và output ra terminal:

def page_analyze(doc, link)
 puts doc.at_xpath("//title/text()").text if doc.at_xpath("//title/text()")
end

Ngoài ra, nhằm đẩy các link vào trong queue, ta implement thêm hàm push_link. Hàm này có nhiệm vụ lấy tất cả internal link chưa crawl(nhờ vào biến @crawled) và đẩy vào queue.

def push_link(doc)
 doc.xpath("//a/@href").each do |url|
  current_url = url.value
  @links.push(current_url) if insertable?(current_url)
 end
end

Đoạn script trên rất đơn giản và dễ dùng. Tuy nhiên lại chạy rất chậm. Nguyên nhân nằm ở vòng lặp while của hàm run. Ở mỗi lần lặp, sau khi request url chương trình phải dừng luồn thi hành để đợi response trả về. Để tránh lãng phí thời gian chờ đợi này, cần áp dụng các kỹ thuật xử lý concurrency để tăng tốc độ xử lý.

Trước tiên trong bài viết này, ta tìm đến giải pháp kinh điển nhất: multi-threading

Do Ruby(MRI) áp dụng GIL(Global Intepreter Lock), nên dù có sinh ra nhiều thread nhưng trong cùng một thời điểm chỉ có một thread duy nhất được thi hành.

Tuy nhiên, khi một thread ở trạng thái IO blocking, các thread khác sẽ được Ruby đưa lên xử lý. Do đó ứng dụng multi-threading vào ứng dụng crawler(IO bound) là hoàn toàn hợp lí.

Ta thay đổi cấu trúc của class Crawler như sau:

class Crawler
 def run
  # let run with 4 threads
  workers = (0...4).map do
   Thread.new do
    # these code will execute by each thread
    while link = next_link
     doc = Nokogiri::HTML(open(link))
     page_analyze(doc, link)
     push_link(doc)
    end
   end
  end
 
  workers.map(&:join)
 end
end

Trong đoạn code trên, ta dùng Thread Pool để tạo ra 4 thread cùng lúc. Các thread này sẽ truy cập vào mảng @queue để lấy link cần crawl, request và xử lý response. Do đó cấu trúc của hàm page_analyze không thay đổi.

Tuy nhiên, do chạy muli-threading nên đã phát sinh vấn đề về truy xuất tài nguyên dùng chung(ở đây là biến @queue và biến @crawled). Để giải quyết vấn đề này, ta có thể dùng mutex để lock lại việc access các biến dùng chung này, cụ thể như sau:

class Crawler
 def initialize
  ...
  @mutex = Mutex.new
 end
end

Khi đó mỗi khi cần truy xuất vào các biến dùng chung ta dùng hàm synchronize của mutex để lock biến đó lại, chẳng hạn hàm next_link có thể được implement như sau:

def next_link
 link = nil
 @mutex.synchronize do
  link = @links.shift
  @crawled.push(link) if link
 end

 link
end

Với việc áp dụng multi-threading, chương trình crawler đã tăng tốc độ crawl lên đáng kể.

Trong bài viết sau, ta sẽ áp dụng một kỹ thuật khác cũng rất hay được sử dụng trong xử lý concurrency đó là mô hình actor(actor model).

Một số link tham khảo về threading và mutex:

http://www.ruby-doc.org/core/Thread.html

http://ruby-doc.org/core/Mutex.html